Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do oficjalnej strony internetowej : cdn.leszno.pl oraz strony BIP bip.cdn.leszno.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2006-01 -11

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2014-02-11

Data publikacji strony BIP: 2006-01 -11

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2014-02-11

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo, aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF opublikowanych po 23.09.2018 r. do wersji dostępnych cyfrowo,
  • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020 – 04 - 27

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Informatyk CDN Leszno r, e – mail : informatyk@cdn.leszno.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu zamieszczonym na podstronie Kontakt . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona Internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Przejdź do podstrony Kontakt

Ułatwienia na stronie internetowej:

Strony internetowe posiadają specjalnie przygotowaną wersję dla osób słabowidzących pod adresem internetowym cdn.leszno.pl oraz bip.cdn.leszno.pl spełniające wymagania dostępności. Po kliknięciu w prawym górnym rogu w okienko z obrazkiem osoby niepełnosprawnej pojawi się opcja wyboru rozmiaru czcionki, kontrastu oraz tryb domyślny lub nocny.

Skróty klawiszowe:

Dostępne są domyślne skróty klawiszowe, która oferuje dana przeglądarka.

Dostępność architektoniczna:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie mieści się w samym centrum miasta przy ul. Bolesława Chrobrego 15, 64-100 Leszno. Do budynku prowadzą 2 wejścia schodami, główne od ul. B. Chrobrego oraz od ul. Świętojańskiej. Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych a toalety w budynku znajdują się na parterze. W budynku przy wejściach umieszczone są tablice informacyjne dot. rozmieszczenia biur oraz telewizory wyświetlające w harmonogramie tygodniowym rodzaj,nazwę,czas i miejsce odbywania się kursów doskonalących prowadzonych przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie.

Dostępność dla niepełnosprawnych:

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących .W portierni, przy wejściu, jak i w każdym innym biurze można poprosić o pomoc w dostępności do usług oraz w celu udzielenia informacji. Pracownicy chętnie udzielają pomocy, zapewniają dostęp do skorzystania ze wszystkich usług oferowanych przez Centrum jak i dostęp do telefonu i wybranie odpowiedniego numeru wew. dla załatwienia sprawy klienta w warunkach akceptowalnych dla osoby niepełnosprawnej.

Dostępność architektoniczna Filii PBP w Rawiczu

Filia PBP w Rawiczu zajmuje lokal w zabytkowym komunalnym budynku, przy ulicy Kard. S. Wyszyńskiego 2, w centrum miasta.

Do budynku prowadzą dwa wejścia: główne od ul. Kard. S. Wyszyńskiego i od ulicy Podzamcze przez podwórze. Do obu wejść prowadzą schody.

W budynku nie ma windy.

W Bibliotece brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem brak miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Do pomieszczeń Biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W pomieszczeniach Biblioteki nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak możliwości porozumienia się w języku migowym.

Obsługa czytelnika na wózku inwalidzkim możliwa jest przed wejściem do budynku. Po uprzednim kontakcie telefonicznym i rezerwacji książek (telefonicznie, mailowo lub on-line) - dyżurujący bibliotekarz wyjdzie do czytelnika. Odebrać lub zwrócić książki w Bibliotece może także osoba wskazana przez niepełnosprawnego czytelnika.

Dostępność dla niepełnosprawnych Filii PBP w Rawiczu

W pomieszczeniach Biblioteki nie ma specjalnych oznakowań dla osób niewidomych i słabowidzących. Schody są barierą dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Istnieje jednak możliwość, po uprzednim telefonie, zejścia na dół pracownika Biblioteki, który umożliwi wypożyczenie i zwrot książek.

Dostępność architektoniczna Filii PBP w Gostyniu

PBP Filia w Gostyniu mieści się w centrum miasta w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy przy ul. Wrocławskiej 257. Budynek posiada dwa osobne wejścia od ul. Sikorskiego.

Jednym wejściem wchodzimy do Biblioteki Publicznej, drugim do Biblioteki Pedagogicznej, na drugie piętro budynku. Przy budynku jest bezpłatny parking. Wejście do budynku oznaczone jest tablicami informacyjnymi.

Dostępność dla osób niepełnosprawnych Filii PBP w Gostyniu

Na parkingu przed wejściem do biblioteki nie ma oznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Pomieszczenia Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Filii w Gostyniu znajdują się na drugim piętrze budynku, dlatego dostęp bezpośredni osób niepełnosprawnych jest niemożliwy. Jedną z możliwości dostępu jest katalog biblioteki w Internecie i konto czytelnika, a później dostarczenie czytelnikowi książek na parking, lub zgłoszenie telefoniczne chęci wypożyczenia książek.

Dostępność architektoniczna Filii PBP w Kościanie

Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie Filia w Kościanie mieści się przy pl. Paderewskiego 1, 64-000 Kościan, 1 km od centrum miasta. Do budynku prowadzi jedno wejście od pl. Paderewskiego 1 - strony wewnętrznej budynku. Wchodząc przez furtkę na posesję , idziemy chodnikiem, następnie po schodach prowadzących do wejścia. Przed budynkiem znajdują się bezpłatne miejsca parkingowe. Toalety w budynku znajdują się na parterze -(również dla niepełnosprawnych) i na piętrze.

Dostępność dla niepełnosprawnych Filii PBP w Kościanie

Przed budynkiem jest podjazd dla niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego

Metryka wpisu
Opis zmian Data Osoba
Zmiana 2021.06.08 13:33 admin
Zmiana 2021.03.19 14:10 admin
Zmiana 2021.03.19 14:10 admin

Wykonane przez Grikon