Cele działalności Centrum:

1. Doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół i placówek oświatowych Województwa Wielkopolskiego, oświatowej kadry kierowniczej, pracowników nadzoru pedagogicznego oraz pracowników jednostek samorządu terytorialnego, prowadzących szkoły i placówki oświatowe.
2. Zaspakajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych:
a) kształcących się i doskonalących nauczycieli i wychowawców
b) nauczycieli doradców
c) studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela
d) słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli
e) uczniów szkół publicznych i niepublicznych
f) rodziców uczniów szkół i placówek oświatowych

Zadania Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli:

1. Opracowywanie, we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, priorytetów doskonalenia zawodowego nauczycieli w województwie.
2. Przygotowywanie i realizacja, we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, programów doskonalenia zawodowego nauczycieli doradców metodycznych.
3. Przygotowywanie i realizacja programów doskonalenia zawodowego w zakresie zarządzania oświatą dla dyrektorów szkół i placówek, pracowników urzędu prowadzącego szkołę i placówkę oraz pracowników urzędu sprawującego nadzór pedagogiczny.
4. Organizowanie i prowadzenie, stosownie do potrzeb, doradztwa metodycznego dla nauczycieli, w tym dla nauczycieli:
a) przedmiotów zawodowych nauczanych w zawodach unikatowych
b) zatrudnionych w szkołach z językiem nauczania mniejszości narodowych i etnicznych
5. Prowadzenie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej, w tym gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących dostępnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.
6. Organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń, w tym warsztatów, konferencji i seminariów dla nauczycieli poszczególnych typów szkół i rodzajów placówek.
7. Wspieranie inicjatyw nauczycieli oraz wspomaganie samokształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.
8. Organizowanie działań na rzecz rozwoju zawodowego nauczycieli, w szczególności we współpracy z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny.
9. Współpraca z organami prowadzącymi szkoły i placówki w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli.

Ośrodek może realizować inne zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli powierzane przez organ prowadzący.
Ośrodek realizuje zadania obowiązkowe w szczególności przez:

1. Prowadzenie prac koncepcyjnych dotyczących zakresu i sposobu organizowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.
2. Udzielanie konsultacji.
3. Prowadzenie form doskonalenia, w tym: seminariów, konferencji, wykładów, warsztatów i szkoleń, uwzględniających specyfikę nauczanych przedmiotów lub prowadzonych zajęć oraz dotyczących ogólnej wiedzy i umiejętności zawodowych nauczyciela.

Za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny Ośrodek może prowadzić kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli.
Ośrodek może prowadzić doskonalenie zawodowe nauczycieli konsultantów i nauczycieli doradców metodycznych po uzyskaniu akredytacji udzielonej przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.


Zadania Publicznej Biblioteki Pedagogicznej

Zadania Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Lesznie:

1. Gromadzenie, opracowywanie, ochrona, przechowywanie i udostępnianie użytkownikom materiałów bibliotecznych, w tym dokumentów piśmienniczych, zapisów obrazu i dźwięku oraz zbiorów multimedialnych, obejmujących w szczególności:

a) literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych, w języku polskim i w językach obcych
b) publikacje naukowe i popularnonaukowe z rożnych dziedzin wiedzy objętych ramowymi planami nauczania
c) literaturę piękną i dzieła klasyki światowej oraz książki z zestawu lektur dla ucznia
d) piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej
e) programy nauczania i podręczniki szkolne
f) materiały dotyczące problematyki oświatowej regionu

2. Prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej.
3. Inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej.
4. Wspieranie działalności bibliotek szkolnych, w szczególności w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką
5. Wspieranie nauczycieli w realizacji zajęć dydaktycznych i wewnątrzszkolnego doskonalenia.

Biblioteka może ponadto:

1. Organizować doskonalenie zawodowe pracowników bibliotek pedagogicznych i bibliotek szkolnych.
2. Prowadzić działalność wydawniczą.
3. Organizować i prowadzić działalność edukacyjną i kulturalną, w szczególności otwarte zajęcia edukacyjne, lekcje biblioteczne i spotkania autorskie.

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna współpracuje w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli ze szkołami wyższymi, zakładami kształcenia nauczycieli i placówkami doskonalenia nauczycieli oraz innymi bibliotekami poprzez:

1. Organizowanie i prowadzenie praktyk dla studentów i słuchaczy w zakresie bibliotekoznawstwa.
2. Prowadzenie szkoleń dla studentów i słuchaczy w zakresie korzystania z usług biblioteki.
3. Opracowywanie tematycznych zestawień bibliograficznych i wykazów literatury dla potrzeb szkół wyższych, ośrodków doskonalenia i zakładów kształcenia nauczycieli.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 09, październik 2017 11:44 Anna Dylak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 13, luty 2018 11:21 Anna Dylak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego