Majątek Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie stanowi własność Województwa Wielkopolskiego będącego w zarządzie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie i obejmuje:

1. Nieruchomość zabudowaną położoną w Lesznie przy ul. Bolesława Chrobrego 15, oznaczoną w ewidencji gruntów: obręb Leszno, arkusz mapy 47, działka nr 346/1, 346/3, 347 zapisana w księdze wieczystej KW nr 22890 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie na podstawie Decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr GN-VII-72504/72/99 z dnia 10.12.1999 roku.
 
 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego