Na podstawie art.10 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 01. 112. 1198) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji w tym terminie jest niemożliwe wnioskodawca zostanie poinformowany o powodach opóźnienia oraz nowym terminie przekazania informacji - nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie jest zobowiązana do składnia pisemnego wniosku.
Wnioski w formie pisemnej należy kierować na adres: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. Bolesława Chrobrego 15, 64-100 Leszno lub składać osobiście w Kancelarii CDN (I piętro/pokój 108, w godz. od 8.00 - 16.00).
Udostępnienie informacji i materiałów (z wyjątkiem niejawnych i objętych tajemnicą służbową) może nastąpić za zgodą Dyrektora Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie (w zakresie dotyczącym CDN w Lesznie).
Udostępnienie materiałów archiwalnych może nastąpić za zgodą Dyrektora Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie (w zakresie dotyczącym CDN w Lesznie). Udostępnianie informacji niejawnych następuje tylko i wyłącznie osobom posiadającym poświadczenie bezpieczeństwa osobowego w zakresie dostępu do informacji stanowiących tajemnicę służbową.

Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji ze względu na niejawność informacji (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna). Prawo do informacji publicznej podlega również ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę służbową. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz w przypadku, gdy osoba fizyczna rezygnują z przysługującego mu prawa.
CDN w Lesznie zgodnie z art. 15. ustawy o dostępie do informacji publicznej zastrzega sobie prawo pobrania opłaty od informacji udostępnionych.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 09, październik 2017 11:41 Anna Dylak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 09, październik 2017 11:42 Anna Dylak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego